Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Spolupracujeme

Strategická spolupráce při realizaci MMS (Mezinárodních manažerských studií) a MBA studií (Master of Business Administration) je s Dominican University, a to s Brennan School of Business - Chicago, USA, s dalšími univerzitami v Anglii a Evropě a s řadou dalších institucí a firem v ČR. Při výuce pak spolupracuje se schválenými přednášejícími z řady dalších univerzit, institucí a i praxe.

Univerzity

UNIVERSITY OF ST. FRANCIS – School of Business, USA

Spolupráce byla zahájena v roce 2014 podepsáním společného memoranda, a to na základě 10-ti letého programu US-MBA studia realizovaného od září 2004 do února 2015 s Dominikánskou univerzitou v Chicagu,. Absolvování společného programu umožňuje získání mezinárodně uznávaného diplomu a hodnosti MBA udělených Univerzitou Sv. Františka v Joliet, Illinois. Před zahájením studia je pro zájemce organizován kurz Business English njako příprava na výuku profesorů z USA.

DOMINICAN UNIVERSITY - Brennan School of Business, USA

Spolupráce byla zahájena v roce 2001 podepsáním společného memoranda čímž bylo zahájeno druhé MBA studium na VUT v Brně. VUT v Brně je tím pádem jediné v ČR, které má dvě paralelní MBA studia s různými zahraničními univerzitami.

LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY, Anglie

Spolupráce byla zahájena v roce 2010. Je jednou z největších univerzit ve Spojeném království. Jako primární cíl si do vínku stanovila poskytování kvalitních a moderních studijních programů a vytvoření vzdělávacího prostředí, které inspiruje a podporuje kulturu ambicí, partnerství a inovace.

UNIVERZITA K. ADAMICKIEGO - Fakulta financí a práva, Katovice - Polsko

Spolupráce s Univerzitou v Katovicích je již tradiční s jejím širokým rozsahem, a to ve společné organizaci Mezinárodního manažersko marketingového studia, výměny studentů doktorského studia, vzájemné účasti na mezinárodních konferencích, společných publikacích, výměny přednášejících profesorů, atp.

UNIVERZITA M. KOPERNIKA - Fakulta ekonomických věd a řízení, Toruň - Polsko

Jedná se o nejdelší spolupráci VUT v Brně se zahraniční univerzitou. V tomto roce to bude již 29 let. Za celou tuto dobu nebyla spolupráce přerušena, a to ani v době historicky pohnutých období, tzn. před naší revolucí, v době vojenského stavu v Polsku v letech 1982 - 84, atp. Spolupráce spočívala v plném rozsahu vědeckých, studijních i sociálních oblastí. Spolupráce je i v US - MBA studiu, a to zejména při organizaci kurzu Business English jako přípravy na výuku profesoru z USA.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Patří mezi nejvýznamnější spolupracující univerzity z ČR. Kromě lektorského sboru, který působí v US - MBA studiu je spolupráce orientována i na vědecko-výzkumnou činnost, organizaci společných vědeckých a doktorským konferencí, atp.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Je to již naše tradiční spolupracující vysoká škola v nejrůznějších oblastech. Od samého zahájení našeho US - MBA studia se jejich pedagogové v plné míře podílejí na vlastní výuce, a to v těsné spolupráci s našimi vedoucími modulů. Jejich pedagogické výkony jsou posluchači vždy hodnoceni velmi pozitivně.

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

Spolupráce VUT v Brně s touto univerzitou je opět v plné šíři podobně jako s Masarykovou univerzitou. Vybraní pracovníci působí i v různých radách školy a fakult, jako např: ve vědeckých, oborových a dalších. V US - MBA studiu se podílejí jako vedoucí lektoři vybraných modulů.

Firmy a organizace

Moravian Business School (dále jen MBS)

Spolupráce s touto a.s., která byla založena v roce 2010 jako výsledekspolečné iniciativy 15 partnerů - veřejných vysokých škol, krajů a regionálních hospodářských komor, které působí v regionu Moravy a Slezska, trvá již od jejího založení.

MBS byla založena s cílem podporovat a rozvíjet špičkové a mezinárodně uznávané vzdělání se zaměřením na oblasti ekonomiky, řízení a práva, které přispěje k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti v oblastech Moravy a Slezska a následně i konkurenceschopnosti České republiky v rámci Evropské unie a světa.

ZKL group

Spolupráce s touto významnou brněnskou společností je již tradiční s ohledem na její dlouhodobé působení v oblasti tuzemského a zejména zahraničního trhu. Působí ve výzkumu, vývoji, výrobě a zkoušení valivých a speciálních ložisek, technických a konzultačních služeb v oboru valivých a speciálních ložisek. Významná je její spolupráce s jednotlivými fakultami VUT v Brně, a to jak v profesní, tak i pedagogické činnosti.

Doplňující informace:

Propojení teorie a praxe je významnou devizou výuky v MMS a MBA studiu. Zařazení vrcholových manažerů jako lektorů z významných firem, podniků a společností do výuky je podmínkou pro trvalé předávání nejnovějších zkušeností z praxe, a to zejména v současné krizové situaci.

Velmi dobře také spolupracujeme s lektory z následujících firem:
ANGST + PFISTER, BODYEN, EVEKTOR, HAWLETT - PACKARD, HÄUSER - GRADIENT, HOME CREDIT, KARAT Software, KONSES, LOTES Centrum, SILMA, ŠKODA - AUTO, atp. 

5