Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Fakulta podnikatelská VUT v Brně

Fakulta podnikatelská je jednou z 8 fakult a 3 ústavů  Vysokého učení technického v Brně, které je nejstarší  univerzitou v Brně, se založením v roce 1899, tzn., že má více než 110 letou tradici. Patří mezi jednou z elitních evropských technických a výzkumných univerzit a již několik let se řadí mezi nejlepší světové univerzity.

Fakulta podnikatelská byla zřízena k 15. 9. 1992 a svoji činnost plně rozvinula v průběhu první poloviny roku 1993. Od podzimu roku 2004 je Fakulta podnikatelská umístěna v novém integrovaném objektu v areálu Pod Palackého vrchem na ulici Kolejní. Posláním fakulty je vychovávat ekonomy a manažery v akreditovaných studijních a CŽV programech. Svým výzkumným zaměřením chce přispívat k rozšíření a kultivaci podnikatelské sféry a naplňovat tak svoje krédo – Prosperita a lidskost, které spočívá v obnově a povznesení podnikatelského ducha na Moravě, pěstující u svých posluchačů podnikavost, serióznost, racionalitu, střízlivost, orientaci na budoucnost a člověka, vychovávající dobře připravené odborníky pro řízení tržního hospodářství.

Fakulta od svého založení prosazuje modulárně stavěné studijní programy, které jsou nabízeny více než 3 500 studentům fakulty. Dosavadní stupeň volitelnosti a výběru studenta z množiny povinně volitelných kurzů (předmětů) je považován za optimální. Koncepce akreditovaných studijních oborů, postupně doplňovaných od zahájení činnosti Fakulty podnikatelské, vychází z potřeb rozvoje univerzity a reflektuje především potřeby a požadavky trhu práce. V souladu s dlouhodobým záměrem VUT v Brně v oblasti internacionalizace studia a výzkumu se fakulta orientuje na zajištění výuky vybraných předmětů v jazyce anglickém a německém ve všech studijních programech.

Na Fakultě podnikatelské VUT v Brně jsou uskutečňovány tyto studijní programy:

Bakalářské studijní programy:

Ekonomika a management
Obor Účetnictví a daně
Obor Ekonomika podniku
Obor Ekonomika a procesní management
Obor Management v tělesné kultuře
Systémové inženýrství a informatika
Obor Manažerská informatika
Kvantitativní metody v ekonomice
Obor Matematické metody v ekonomice

Magisterské studijní programy:

Ekonomika a management
Obor Podnikové finance a obchod
Obor Řízení a ekonomika podniku
Obor Účetnictví a finanční řízení podniku
Systémové inženýrství a informatika
Obor Informační management
Economics and Management
European Business and Finance

Doktorské studijní programy:

Ekonomika a management
Obor Podnikové finance
Obor Řízení a ekonomika podniku

Mezinárodní programy celoživotního vzdělávání.

Ve spolupráci se zahraničními partnery Fakulta podnikatelská organizuje následující

Mezinárodní manažerské (MMS) s navazujícím MBA studiem

je určeno pro řídící pracovníky a jejich zástupce firem a společností, kdy v prvém roce je realizován mezinárodní studijní program s návazností na dokončení MBA studia v roce druhém, pro posluchače z ČR, Číny a Polska, a to s univerzitou z Anglie. Studium dává plný prostor k přímému navázání kooperačních a obchodních vztahů v celém průřezu účastníků studia.

US-MBA (Master of Business Administration)

je určeno pro řídící pracovníky jejichž firemní působnost je zaměřena zejména na americké a s nimi související trhy. Probíhá formou víkendových soustředění a je realizováno v kooperaci s Dominikánskou univerzitou v Chicagu (USA). Nový běh bude po aktualizaci programu otevřen v září 2015.

Programy celoživotního vzdělávání - ČR

Obory Daňové poradenství a Manažerská informatika – dvouleté studium určené absolventům středních škol.

Obory Podnikové finance a obchod a Řízení a ekonomika podniku – jednoleté studium určené absolventům bakalářského, ekonomicky či technicky orientovaného studia.

4