Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie.  Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Další prestižní manažerské studium MBA na Fakultě podnikatelské - po ročním přerušení bude další, již jedenáctý běh zahájen v únoru 2015.

Studium US - MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993 a stalo se studiem tradičním s vysokou nabídkou jeho kvality.

US - MBA

Nejbližší termín zahájení 6. 2. 2015

Přihlášky přijímáme průběžně
do počtu 15 posluchačů.

Ostatní spolupráce

Struktura a organizace studia

Cíl studia

Cílem mezinárodního manažerského a následně pak i MBA studia je nejen získání aktuálních vědomostí z oblasti managementu, marketingu, bankovnictví, podnikání, financí, konkurenceschopnosti firem atp. v podmínkách existující celosvětové a tím i evropské hospodářské krize, ale i předání iniciujících zkušeností odborníky ze zemí organizátorů studia a i dalších zemí S ohledem na strukturu posluchačů půjde také o vzájemné neformální navázání kooperačních a obchodních vztahů prospěšných pro rozvoj firem, podniků a společností v ČR, Polsku a Číně.

Studium je určeno

Pro vybrané ředitele a jejich zástupce podniků, akciových společností, majitele firem, prokuristy a soukromé podnikatele z ČR, Polska a Číny. Zvláštní skupinu posluchačů tvoří obchodní zástupci, kteří mohou studia využít k přímému navázání kooperačních a obchodních vztahů v celém průřezu účastníků studia. Tomuto cíli napomáhá i plánovaný společný pobyt s návštěvou vybraných podniků na území jednotlivých států.

Lektoři

Přední odborníci v jednotlivých oborech z ČR, Polska, Číny, Anglie, Německa, USA a dalších zemí. Všechny přednášky zahraničních lektorů jsou sekvenčně tlumočeny do češtiny, polštiny a čínštiny.

Studium organizuje

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně společně s univerzitami v Polsku, Anglii, Číně a dále pak s Moravian Business School v Brně a se ZKL Group.  

Forma studia

Prvý rok studia (MMS) bude realizován formou 2 společných soustředění všech účastníků studia (první a poslední soustředění) v Brně, jednoho týdenního v Číně a dále pak 6 víkendových soustředění (sobota a neděle) na území toho kterého státu. Na závěr každého z 10 modulů (předmětů) bude zpracováván assignment v anglickém jazyce se zadanou obsahovou i formální strukturou.

Pro ty, kteří budou chtít ve 2. roce studia celé MBA studium dokončit, bude na závěr prvého roku organizován tzv. přechodový můstek, v němž odezní poslední dva moduly, které bude nutno vykonat k přistoupení a zahájení prací na disertační práci ve spolupráci s Moravian Business School v Brně pro univerzitu v Anglii.

Počet semestrů

1.rok studia (MMS) na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

2 semestry, při společném prvém soustředění proběhne slavnostní imatrikulace a v rámci posledního soustředění pak promoce na ukončení MMS studia.       

Dále bude organizován přechodový můstek pro ty, kteří budou pokračovat v MBA studiu.

2.rok studia (MBA) na Moravian Business School v Brně

2 semestry, kdy pod vedením certifikovaných modul leaderů bude v angličtině zpracovávána zadaná disertační práce pro spolupracující univerzitu v Anglii. Na závěr pak proběhne slavnostní promoce v Brně s představiteli všech zúčastněných univerzit. Diplom bude vydáván univerzitou z Anglie.       

Počty posluchačů

ČR  +  SR   =   10
Polsko        =      5
Čína             =   15

Vyřazení absolventů

Slavností imatrikulace a promoce MMS studia proběhne na Vysokém učení technickém v Brně a promoce MBA studia na Moravian Business School v Brně. Absolventi získají vysvědčení o absolvování MMS z Vysokého učení technického v Brně a master diplom          o ukončení MBA studia z univerzity v Anglii.

Řízení studia

ČR

  • prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA. - VUT Brno
  • Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. - ředitel studia FP VUT Brno
  • Ing. Jiří Prášil, CSc. - generální ředitel ZKL Group
  • prof. dr hab. Jan Wojtyla - Fakulta financí EU Katovice

PL

  • prof. dr hab. Jan Wojtyla - Fakulta financí EU Katovice

Návaznost MMS na MBA studium

R e k a p i t u l a c e : V přechozím uvedené propojení obou forem studia je unikátním projektem Fakulty podnikatelské VUT v Brně proto, že posluchači jsou všichni zájemci z uvedených 3 zemí a dále, že pro absolventy ročního MMS studia, je umožněno podle zájmu pokračovat a dokončit plnohodnotné studium s titulem MBA, udělovaným univerzitou v Anglii, a to ve druhém roce studia

6